Мархена

Elamisluba

E-mail Печать PDF

Elamisloa taotluse vormistamine

töötamiseks
ettevõtluseks
EL sinine kaart
etnilise eestlase jaoks
õppimiseks
abielu alusel
vanemad lapse juurde (lapselapse juurde)
alaealisele lapsele
eestkostetava elama asumiseks eeskostja juurde

Antud etapil peame me väljaselgitama meie kliendi konkreetsed eesmärgid ning saadud informatsiooni alusel töötama välja temale kõige sobivama dokumentide vormistamise variandi, samuti tegema kindlaks meie teenuste esialgse maksumuse ja tähtajad.

 1. Esitatud dokumentide kogumine ja analüüs Eestis elamisloa vormistamiseks klient esitab meile vajalike dokumenide koopiad ning isikuandmed meie küsitluslehtedele vastamise teel, nende alusel hindame kliendi võimalusi positiivse tulemuse saavutamiseks ja täpsustame töö kalkulatsiooni ning tähtaega.

  Meie kliendid võivad olla kindlad meile usaldatud isikuandmete säilivuses ja konfidentsiaalsuses.

 2. Õigusabi lepingu sõlmimine

  Kliendi soovi korral alustada vormistamist edastame temale elektronpostiga või tema esindaja kaudu Õigusabi lepingu projekti, kus on märgitud vormistamise tingimused, meie ning kliendi vastutus, etapid, teenuste maksumus jms. Klient allkirjastab Lepingu, teostab teenuste eest tasumise vastavalt Lepingus märgitud tingimustele.

 3. Dokumentide vormistamine

  Tasu laekumisel alustame kliendi dokumentide vormistamisega vastavalt Lepingule. Sellel etapil vormistatakse kõik dokumendid juriidilise isiku avamiseks (notariaalsed toimingud, pangaarvete avamine, firma registreerimine Äriregistris jne). Valmistame ette taotlusdokumentide täispaketi, anname kliendile üle taotluse esitamiseks isiklikult kas välisriigis asuvas Eesti Konsulaadis või Politsei- ja Piirivalveametis (PPA) Eestis.

 4. Taotluse esitamine

  Toimub kliendi juuresolekul Eesti välisesinduses või (erandkorras) PPA-s Eestis, samas klient annab oma sõrmejäljekujutisi. Tuleb meeles pidada, et dokumentide esitamiseks on vajalik eelregistreerimine konsuli vastuvõtule telefoni või e-posti teel. Tuleb reserveerida aeg iga dokumentide paketi jaoks (k.a. laste dokumendid) ning arvestada, et konsulaadis võib esineda järjekord dokumentide esitamisel.

 5. Kliendi informeerimine ja konsulteerimine taotluse menetlusprotsessist PPA-s

  Me esindame kliendi huve PPA-s volikirja alusel kõikides küsimustes dokumentide komisjonis menetlemise ajal, samuti osaleme vastuste koostamises ning lisadokumentatsiooni esitamises migratsioonivõimude poolt lisajärelpärimiste korral.

 6. Garantiid

  Firma registreerimise otsuse langetab Riigiregister ja elamisloa andmise otsuse teeb Eesti Politsei- ja Piirivalveamet. Klient peab aru saama, et meie büroo ei saa mõjutada PPA ametnike poolt langetatud otsuseid. Omalt poolt garanteerime dokumentide vormistamisega seotud meiepoolse töö kvaliteeti ning kanname materiaalset vastutust kliendi ees vormistamise viivitamise pärast meie süü tõttu juhul, kui selleks on olemas vaieldamatud tõendid.

 7. Vormistamise tähtajad:

  • Dokumentide paketi vormistamine juriidilise isiku avamiseks – 1-3 päeva

  • Dokumentide registreerimine Äriregistris kuni 5 päeva

  • Elamisloa dokumentide paketi vormistamine – 5 päeva

  • Dokumentide esitamine Saatkonnas või PPA-s – 1 päev

  • Elamisloa saamise otsuse ooteaeg – 2-6 kuud dokumentide registreerimise momendist PPA-s (dokumentide Konsulaadist PPA-sse postiga toimetamise aega ei arvestata).

  • Esmase elamisloa tunnistuse saamine Saatkonnas - 1 kuu jooksul alates otsuse tegemisest

  Tähtaega hakatakse arvestama kliendi poolt kõikide vajalike andmete esitamise ja teenuste eest tasumise momendist.

TÄHENEPANU!

Euroopa Liidus töötamiseks tähtajalise elamisloa soovijatel tuleb arvestada sellega, et nende firmal peab oleema aktiivne tegevus, raamatupidamine, juhatuse liikmel peab olema ka töötasu, ravikindlus, ta peab olema registreeritud Rahvastikuregistris. Soovitav on omada kontoripinda (kuid ei ole kohustuslik). Äri võib olla nii suur kui keskmine.

Tähtajalise elamisloa vormistamise õigus laieneb ka põhitaotleja perekonnaliikmetele (abikaasa ja lapsed). Meie poolt esmase tähtajalise elamisloa Euroliidus 2. aastaks vormistamise kaasaitamisel pakutavate teenuste kompleks sisaldab:

  • kaasabi juriidilise isiku registreerimisel ning edaspidine maksu- ja raamatupidamise arvestuse sisseviimine, kontoritöö toetamine;

  • kaasabi tähtajalise elamisloa dokumentide komplekti vormistamisel;

  • dokumentide tõlkimine (notariaalne ja tavaline);

  • huvide esindamise volikirjad (vastavalt vajadusele);

  • kliendi huvide esindamine Politsei- ja Piirivaldeametis;

  • konsulteerimisteenindus telefoni, interneti teel ning kontoris.