Мархена

Kodakondsus veresuguluse kaudu (esivanemate kaudu)

 

Büroo töötajad:

kontrollivad, täpsustavad ja kinnitavad Teile teadaolevaid fakte Teie perekonna ajaloost andmete alusel, mis on olemas avalikes või üldiseks juurdepääsuks suletud arhiiviallikates; 

- tellivad Eesti riiklikest arhiividest arhiivikoopiaid ja -tõendeid, mis on vajalikud suguluse, esivanemate kodakondsuse ja rahvuse jms tõestamiseks, mis hiljem antakse kliendile üle;

- viivad läbi (kliendi täiendava huvitatuse korral) tema põlvnemist puudutavate arhiividokumentide põhjalikuma uurimise;

- valmistavad ette dokumentide paketi ja aitavad täita taotluse EV kodakondsuse või Eestis elamisloa saamiseks; 

- selgitavad EV kodaniku ja EV elamisloa omaniku õigusi, kohustusi ja võimalusi;

- teevad dokumentide lihttõlke eesti keelest vene keelde.

Büroo jurist saadab isiklikult nii kodakondsuse kui ka elamisloa saamiseks vajalike dokumentide esitamisel.

- koostavad vastuseid ja päringuid (peavad EV Politsei- ja Piirivalveametiga kirjavahetust) juhul, kui esitatud dokumentide kohta tekivad mingisugused küsimused või kui kliendi õigus saada kodakondsus õigusjärgluse alusel vaidlustatakse;

Eduka töö tagamiseks tuleb kliendil:

- saata meile koopiad (skannid) kliendi käes olevatest dokumentidest: sünni-, abielu- ja surmatunnistused, andmed nime- ja perekonnanime muutmise kohta, tööalase tegevuse kohta, teised andmed, mis puudutavad eluloolist informatsiooni jms nii enda kui esivanemate kohta;

- vastata meie täpsustavatele lisaküsimustele;

- esitada vajadusel lihtvolikiri või notariaalselt kinnitatud volikiri asjaajamiseks ja oma huvide esindamiseks Eesti Vabariigi riigiasutustes.
 

 
elamisluba
kusimusedja_vastused
Tsiviilasjade küsimused
Kodakondsus veresuguluse kaudu
e_mail

Meie adress

 tallinn

Sole tn., 64 Tallinn, Eesti

 
    tel:   + (372) 66 18 002                
+ (372) 56 21 72 44 
    е-mail: info@marhena.ee 

 MARHENA OÜ Reg nr. 10073744  
  EURORUSBALT OÜ Reg nr. 11341684